Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Tuesday, June 9, 2009

Ang Ahas...

Posted by Paul


...ay ginagamit para iligaw ang iyong mga mata mula sa PANGIT niyang mukha.