Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Tuesday, July 28, 2009

Huwag tumawid, nakamamatay!

Posted by Paultawid ka pa...kanina ka pa pinagmamasdan ng mga MMDA