Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Thursday, June 11, 2009

Fahe I.D.

Posted by Paul


...gagawa ka na nga lang ng pekeng I.D., kailangan dalawa pa talaga kayo.