Pilipippoy

All About Nonsense and Shit to Keep You Busy.

Subscribe
Add to Technorati Favourites
Add to del.icio.us
Saturday, June 13, 2009

Bad News

Posted by Paul


isa sa mga bagay na hindi mo nanaising makita sa labas ng eroplanong sinasakyan mo.